Behandling av personuppgifter

Information om Helsinge Net Ovanåker ABs behandling av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Behandlingarna kan skilja sig åt något beroende på om någon annan lag ligger som grund. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Helsinge Net Ovanåker AB och hur du kan använda dem. Helsinge Net Ovanåker AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror Helsinge Net Ovanåker AB sina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Som kund hos Helsinge Net Ovanåker AB accepterar du vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@helsingenetovanaker.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det gör det personuppgiftsansvariga företaget. I det här fallet alltså Helsinge Net Ovanåker AB, org.nr. 556816-6754. Helsinge Net Ovanåker AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter vi har och att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du tecknar ett avtal, lämnar en intresseanmälan, skickar ett e-postmeddelande eller är i kontakt med Helsinge Net Ovanåker AB på annat sätt. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer adress och fastighetsbeteckning
 • Konto- och betalningsuppgifter
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, MAC-adress

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Helsinge Net Ovanåker utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. markavtal och bokföringslagar. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig support eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

För att kunna utföra våra lagkravs- och avtalsmässiga åtaganden mot dig som ingås vid t.ex. tecknande av abonnemang, beställning av nätanslutning och avtal om markupplåtelse behöver vi de personuppgifter som efterfrågas, om uppgifterna inte lämnas kan konsekvensen bli att vi inte kan teckna ett avtal med dig.

Helsinge Net Ovanåker behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:


Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna leverera tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Intresseavvägning

För utskick av erbjudanden och marknadsföring, t.ex. intresseundersökningar för bredbandsutbyggnad

Intresseavvägning

Vad innebär intresseavvägning?

När vi använder oss av den lagliga grunden intresseavvägning innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig bredbandsbaserade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp en intresseanmälan du lämnat. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden -Intresseavvägning – görs alltid en avvägning mellan intresset av Helsinge Net Ovanåker AB behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Helsinge Net Ovanåker säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Helsinge Net Ovanåker AB kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av våra tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Helsinge Net Ovanåker AB är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra. Om delning av dina personuppgifter sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Andra bolag inom Helsinge Net Ovanåkers koncern. Helsinge Net Ovanåker AB är ett av Ovanåkers kommun helägt dotterbolag. För att kunna genomföra våra uppdrag kan personuppgifter komma att överföras till Ovanåkers kommun i samband med utförande av tjänster vi avtalat med dem. Exempel på sådana tjänster är ekonomi, fakturering, datalagring och intern e-post.
 • Samarbetspartners. För att leverera våra tjänster anlitar vi avtalade underleverantörer. I vårt samarbete med dessa kan personuppgifter komma att överföras i syfte att utföra uppdrag så som fiberutbyggnad och kundsupport.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (system som administrerar våra kunder och tjänster och supportärendehantering).
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • Myndigheter. Helsinge Net Ovanåker AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, Post och telestyrelsen, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Överföring till tredje land
  Personuppgifter kommer att överföras till tredje land i samband med dokumentation av installationsanvisning av ett underbiträde .
  Personuppgiftsbiträdet anlitar bara underbiträden som anslutit sig till av EU kommissionen godkänt effektivt rättsmedel.

Var behandlar vi dina uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppgiftsbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.
Dina personuppgifter sparas oftast i något av våra verksamhetssystem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Helsinge Net Ovanåker AB under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller så länge det behövs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Ovanåkers kommun. Helsinge Net Ovanåker AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt att begära registerutdrag. Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad

 • Rätt att bli raderad och dra tillbaka ett samtycke. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel gällande avtal och obetalda skulder har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet

 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

  För de fall vi använder intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta. Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

  Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i den kommunikationskanal som vi använder.

Begära registerutdrag, rättelse eller radering

Kontakta oss på info@helsingenetovanaker.se eller kontakta vår kundtjänst. När vi har mottagit din begäran skickar vi en förifylld blankett till din folkbokföringsadress. Blanketten ska skrivas under av dig och lämnas till oss.

Registerutdraget till dig ska levereras inom en månad om det inte finns synnerliga skäl som gör att det dröjer, i så fall kommer vi meddela dig detta.
Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig eller upprepas fler än 2 gånger under ett år kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Har du klagomål?

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till oss på Helsinge Net Ovanåker AB via info@helsingenetovanaker.se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Helsinge Net Ovanåker AB har också utnämnt ett dataskyddsombud. Om man som privatperson inte får det stöd som kan förväntas av Helsinge Net Ovanåker AB gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) kan man kontakta dataskyddsombudet. Enklast kontaktar du dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kfhalsingland.se eller på telefon: 0271-54 00 03. (Vxl. 0278-54 00 00)

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Helsinge Net Ovanåker AB sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Kontakta oss

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Helsinge Net Ovanåker AB enligt kontaktuppgifterna nedan.
Om du kontaktar oss på info@helsingenetovanaker.se återkommer vi till dig inom kort.

Kontaktuppgifter:

Vill du ha ytterligare information om GDPR finns det mer att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad